ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ISO14001

ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ISO9001

ಅಚಿಯೆವೆಮೆಂಟ್ ಅವರಿಡ್

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSCcertificate Ningbo Newspaper 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001